AutoCAD 2019

AutoCAD 2019

Autodesk – Shareware – Windows
ra khỏi 68 phiếu
4 Stars User Rating
AutoCAD là một cao cấp chương trình CAD (máy tính hỗ trợ soạn thảo). Đô thị này có một vô số các tính năng mà cuốn sách này sẽ cố gắng đến địa chỉ. AutoCAD là một véc tơ dựa trên bản vẽ ứng dụng dành cho mục đích kỹ thuật. Lệnh có thể được nhập tại dòng lệnh hoặc thông qua thanh công cụ và trình đơn. Bản vẽ AutoCAD được lưu bằng cách sử dụng phần mở rộng DWG, và trong những năm qua, điều này đã trở thành một định dạng chuẩn để trao đổi các bản vẽ kỹ thuật, đến mức mà ngay cả các chương trình như Adobe Illustrator sẽ nhận ra tập tin DWG.

Tổng quan

AutoCAD là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Autodesk.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.912 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AutoCAD là 2019, phát hành vào ngày 23/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

AutoCAD đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của AutoCAD đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AutoCAD!

Cài đặt

người sử dụng 6.912 UpdateStar có AutoCAD cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản